ЗАКОНИ

• ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ"

• ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОБ’ЄКТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ”

• ЗАКОН УКРАИНЫ "ОБ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОВЛЕКШИХ УТРАТУ ТРУДОСПОСОБНОСТИ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "О СТРАХОВЫХ ТАРИФАХ НА ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОВЛЕКШИХ УТРАТУ ТРУДОСПОСОБНОСТИ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "О ПОРЯДКЕ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ)"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ В УКРАИНЕ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "ОБ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ САНИТАРНОГО И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

• ЗАКОН УКРАИНЫ "О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ"

• КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ УКРАИНЫ

• УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ РАЗДЕЛ Х ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

• КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

• ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

• КОНВЕНЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ

• КОНВЕНЦИЯ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ О ПРАВАХ И ОСНОВНЫХ СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА

• ОХОРОНА ПРАЦI ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ПОЛОЖЕННЯ

• ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

• ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ И УЧЕТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

• ПОЛОЖЕННЯ ВІДНОСНО РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

• ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

• ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАБІНЕТ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

• ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ УПОВНОВАЖЕНИХ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ И НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

• З А Я В А НА ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ

• СПИСОК N 1ТА №2 ВИРОБНИЦТВ, РОБІТ, ПРОФЕСІЙ, ПОСАД І ПОКАЗНИКІВ

ЗНАКИ

• ГОСТ 12.4.026-76 „ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ”

• ЗНАКИ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ

• ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

• ЗНАКИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

НОРМИ

• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ДНАОП 0.03-3.30-96

• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С ВИЗУАЛЬНЫМИ ДИСПЛЕЙНЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

• ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ВИРОБНИЧОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ЛОКАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ

• САНІТАРНІ НОРМИ ВИРОБНИЧОГО ШУМУ, УЛЬТРАЗВУКУ ТА ІНФРАЗВУКУ

• САНІТАРНІ НОРМИ МІКРОКЛІМАТУ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

• ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАЦІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

• ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

• ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

• ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ, ЗАНЯТЫМ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ ДНАОП 0.05-3.05-81

• НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

• ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПРИМІЩЕНЬ ОНТП 24-86

• ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

• ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

• КАРТА УМОВ ПРАЦІ

• МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

• ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТЫ УСЛОВИЙ ТРУДА

• ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗ'ЯСНЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

ІНШЕ

• ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

• ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ И СРЕДСТВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ВАЛОВЫЕ РАСХОДЫ

• ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРІОДИЧНОГО МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ

• НОРМИ ОСВІТЛЕННОСТІ

• БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ КОНДЕЦІЮВАННЯ

• ОХОРАНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА КОМПЬЮТЕРАХ

• РЕЄСТРАЦІЯ, ОБЛІК І РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ.

• ОБЛІК ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

• ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ І ВИЛУЧЕННЯ ТАЛОНІВ ПОПЕРЕДЖЕНН

• ФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ

Документи підприємства по охороні праці

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ.

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА.

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ І ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗАХИСТУ

• ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ УПОВНОВАЖЕНИХ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПЕРЕЛІК РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ.

• ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

• ПЕРЕЛІК РОБІТ, ДЕ Є ПОТРЕБА У ПРОФЕСІЙНОМУ ДОБОРІ.

• ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВИННІ ПРОХОДИТИ ПОПЕРЕДНІЙ ТА ПЕРІОДИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯДИ.

• ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ, ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ, ПРОМИСЛОВІЙ САНІТАРІЇ

• ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ПОВИННІ ДІЯТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ..

• ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

• ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ

• ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА АВАРІЙ (ПЛАС).

• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ ІЗ ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКЦІЙ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАЧІ ІНСТРУКЦІЙ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

• ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ АВАРІЙ

• АКТ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ ФОРМА Н-1

• АКТ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ФОРМА Н-5

• АКТ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ФОРМА П-4

• ПРОТОКОЛИ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

• ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ